Mezinárodní asociace

American Association for Higher Education

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo obájit kvalitu námi nabízených edukačních služeb a získali jsme akreditaci od American Association for Higher Education and Accreditation (AAHEA), která vznikla v roce 1969 na Floridě a je tak jednou z nejstarších a nejprestižnějších organizací, která se věnuje rozvoji postgraduálního a celoživotního vzdělávání. AAHEA sdružuje vybrané poskytovatele vzdělávacích služeb, kteří musí prokázat splnění náročných kvalifikačních standardů, kdy AAHEA akredituje více než 20 nejrůznějších vzdělávacích programů.

Mezinárodní asociace

European Association for the Education of Adults, Asociace institucí vzdělávání dospělých

CIE je akreditován u odborné organizace Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR (AIVD), která je součástí mezinárodně uznávané mezinárodní asociace European Association For The Education Of Adults (EAEA). Splnění akreditačních podmínek znamená, že jsme museli vyhovět složitým kvalitativním požadavkům pro udělení certifikace, která nás opravňuje udělovat mezinárodní tituly BBA, MBA, MPA, MHA, MPH, LLM, LLD, MSc, DBA a Ed.D.

Mezinárodní asociace

Association for Educational Communications and Technology

Cosmopolitan Institute of Education je členem mezinárodní odborné organizace Association for Educational Communications and Technology (AECT) založené již v roce 1923. Asociace sdružuje pedagogy a další odborníky z více než 20 států s cílem zlepšení systému výuky a vzdělávání. AECT je významnou organizací pro ty, kteří se aktivně podílejí na návrzích a implementacích inovativních řešení a nových přístupů k výuce a vzdělávání.

Mezinárodní asociace

European Association for Distance Learning

Cosmopolitan Institute of Education je členem prestižní mezinárodní odborné organizace Europen Association for Distance Learning (EADL), která dohlíží na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé a nestátní vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat vysoké standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem EADL. Členství v EADL je z toho důvodu považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

České odborné asociace

Česká asociace bezpečnostních manažerů

Naši lektoři jsou členy České asociace bezpečnostních manažerů (ČABM), která představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM zajišťuje činnosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a  dalšími subjekty v ČR v  oboru své  působnosti a v této působnosti  navazuje i  mezinárodní kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.

České odborné asociace

Česká andragogická společnost

Cosmopolitan Institute of Education je členem České andragogické společnosti (ČAS), která je vedena předním českým andragogem prof. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D., MBA z Univerzity Karlovy. Tato odborná společnost byla založena odborníky z akademické i komerční sféry především pro podporu kvality vzdělávání dospělých, provádění výzkumu a vývoje v této oblasti s cílem rozvoje přirozeného potencionálu lidí ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský kontext.

České odborné asociace

Asociace speciálních pedagogů České republiky

Jsme členy Asociace speciálních pedagogů České republiky (ASP ČR). Tato odborná profesní organizace sdružuje přední odborníky zabývající se zejména speciálně pedagogickou problematikou. ASP ČR se aktivně zapojuje do vytváření koncepce vzdělávací politiky, a to jak na úrovni státu, tak krajů a obcí. 

Další spolupráce

Ministerstva a jiné státní orgány

Cosmopolitan Institute of Education aktivně spolupracuje s mnoha jak ústředními, tak regionálními státními orgány.

Další spolupráce

Odborné státní orgány

Cosmopolitan Institute of Education aktivně spolupracuje s mnoha odbornými státními orgány.