E3V 03.jpg

E3V

EDUKACE TŘETÍHO VĚKU

 

V rámci celoživotního vzdělávání se na CIE zaměřujeme i na seniorskou populaci. V Našem Institutu v rámci E3V věnujeme mimořádnou pozornost vzdělávání dospělých a z toho důvodu nabízíme seniorům vzdělávací modul BBA (Bachelor of Business Administration) v programu MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST.

Nabídka          dalšího            vzdělávání          lidí

v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí   i   možností   seberealizace

v oblasti mediální gramotnosti. Ke studiu na E3V se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

E3V má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou   sdílet     nové     poznatky,     zkušenosti

a zážitky.

PODSTATOU E3V JE:
 • představuje jednu z možností zkvalitnění života seniorů a využití volného času

 • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů

 • zpřístupňuje vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj

 • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku

 • eliminuje sociální vyloučení seniorů a podporuje mezigenerační komunikaci a integraci do společnosti

 • představuje charakter „společenské události“, která umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Edukace třetího věku (E3V) je program profesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači E3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

 • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)

 • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)

 • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale profesní titul BBA (Bachelor of Business Administration), který je oprávněn používat za jménem

Studium modulu BBA – MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST je v délce trvání 4 měsíců.

První dva měsíce probíhá výuka prezenční formou a následné dva měsíce online edukace pod individuálním vedením kvalifikovaného lektora.

POPLATEK ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Platba je stanovena  poplatkem ve výši 4 900,- Kč za celé studium včetně DPH.

Podmínkou přijetí na E3V je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení poplatku za vzdělávací modul. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren. Posluchač E3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na E3V má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, profesní přípravy a po úspěšném absolvování vzniká tak nárok na profesní titul uváděný za jménem (např. Jan NOVÁK, BBA).

INFORMACE KE STUDIU A ZAKONČENÍ STUDIA

Modul:        BBA

Program:    MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Absolvent studijního programu Mediální gramotnost je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní práci s komunikačními prostředky, jako je Notebook, chytrý telefon, tablet apod. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných dílčích úkolů.


 

Předměty:

 • ZÁKLADY MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska v obsluze webových domén, psaní mailu, tisku a základní obsluhu moderních komunikačních prostředků.

 • CYBER KRIMINALITA - student si osvojí především teoretickou podstatu internetové kriminality, bude proškolen, jak se proti takovému chování účinně bránit, jak se chovat při přijetí podezřelých mailů, ukotví si zásady ochrany proti virtuálnímu zneužití cizí osobou na internetu.

 • ZÁKLADY ICT – student bude seznámen se všemi moderními komunikačními technologiemi,                                                                            jako jsou (PC, chytrý telefon, tablet apod.)

Pořizování audiovizuálních záznamů přednášek podléhá „Autorskému zákonu“ (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském). S pořízením takového záznamu musí souhlasit přednášející, kterého se to týká.

Podmínkou absolvování programu E3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

Posluchači, kteří splní požadované podmínky (vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 stran, příp. úspěšné složení testu), získají  profesní titul BBA, který jsou oprávněni používat za jménem. O způsobu předání titulu absolventům rozhoduje uskutečňovatel programu E3V.

DIPLOM BBA.jpg

Zde si můžete stáhnout Vaši přihlášku.

Vyplněný formulář přihlášky k účasti na vzdělávacím programu BBA podepište, naskenujte a zašlete na adresu study@cosmopolitan-institute.eu,

předejte v kanceláři společnosti, předejte našemu pověřenému obchodnímu nebo zašlete v tištěné podobě na adresu:

Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o.

Moskevská 658/41, Liberec IV - Perštýn 

460 01