Mohu studovat i když nemám vysokoškolské vzdělání?
 • Pro přijetí do vzdělávacích programu BBA postačuje řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

 • V případě vzdělávacích programů MBA, MPA, MHA, MPH, MSA a LLM je podmínkou přijetí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni, popř. úspěšné absolvování profesního vzdělávacího programu BBA.

 • Pro přijetí do vzdělávacích programů Ed.D., LLD, DBA a MSc je zapotřebí mít vystudovanou vysokou školu v magisterském stupni, popř. být absolventem profesních vzdělávacích programů MBA, MPA, MHA, MPH nebo LLM.

 • Pokud zájemce o studium nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady a nemá vystudovánu vysokou školu, popř. neabsolvoval uvedené profesní vzdělání, tak MŮŽE BÝT PŘIJAT ke studiu na našem institutu, pokud doloží čestné prohlášení o adekvátní praxi v manažerské či obdobné funkci.

Je zapotřebí pro přijetí ke studiu absolvovat přijímací zkoušky?
 • Ne, všechny vzdělávací programy lze na našem institutu začít studovat bez přijímacích zkoušek.

Platí se za podání přihlášky ke studiu nějaký administrativní poplatek?
 • Ne, podání přihlášky není zpoplatněno.

Jak mohu podat přihlášku ke studiu?
 • V případě zájmu o studium nás kontaktujte elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře nebo elektronické přihlášky uvedené na našich webových stránkách, popř. nám zavolejte nebo nás přímo osobně navštivte. Pracovník Cosmopolitan Institute se s Vámi neprodleně spojí a dořeší všechny organizační záležitosti.

Jaký je další postup po zaslání přihlášky ke studiu?
 • Po obdržení přihlášky Vás bude ihned kontaktovat pracovník Cosmopolitan Institute, který Vám potvrdí její přijetí. Současně s Vámi odstraní případné chyby nebo doplní chybějící relevantní údaje.

 • Bezodkladně poté Vám bude zaslán Imatrikulační list potvrzují přijetí a Smlouva o studiu s detaily k platbě poplatku za studium.

 • Po doručení Vámi podepsané Smlouvy o studiu, zaplacení poplatku za studium Vás bude neprodleně kontaktovat přidělený lektor, který Vám postupně zašle studijní materiály a individuálně se spolu domluvíte na vlastním průběhu studia dle Vašich možností.

Jak dlouho trvá studium?
 • Standardní doba studia ve všech vzdělávacích programech je 2 - 4 semestry. Tuto dobu však lze v individuálním případě přiměřeně zkrátit nebo prodloužit, a to rozhodnutím vedení Cosmopolitan Institute na základě žádosti studenta.

V jakém jazyce studium probíhá?
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Výuka zahraničních studentů v angličtině, ruštině, němčině, polštině, slovenštině a maďarštině je zabezpečena.

Studenti ze zahraničí mohou své seminární práce nebo závěrečné disertační práce zpracovat ve svém národním jazyce.
Kdy studium začíná? Jsou nějak pevně stanovena data zahájení?
 • Studium každého studenta ve všech vzdělávacích programech je zcela individuální. Ke studiu se můžete tedy přihlásit kdykoliv během roku a s vlastním studiem začnete po dohodě s lektorem, který Vám bude přidělen, dle Vašich možností.

 • S každým studentem je sepsán Individuální studijní plán, který reflektuje možnosti studenta při zachování podmínek průběhu vzdělávacího programu.

Jak studium probíhá?
 • Po splnění administrativních záležitostí spojených s přijetím ke studiu je Vám přidělen lektor, který Vás bude kontaktovat. Lektor Vám zašle elektronickou cestou skripta a další výukový materiál. Společně se domluvíte na způsobu vzájemné komunikace, aby to vyhovovalo Vašim časovým možnostem. Poté budete pod vedením lektora procházet studijní materiály, plnit uložené studijní povinnosti dle schváleného Individuálního studijního plánu, zpracovávat zadané seminární práce a závěrečnou disertační práci.​

 • Lektor Vám bude k dispozici telefonicky, emailem či videokonferenčním hovorem dle Vaší individuální domluvy.

 • Studium je zakončeno úspěšným absolvováním povinných předmětů a obhajobou závěrečné disertační práce.

Je student povinen v rámci výuky někam dojíždět?
 • Ne, výuka probíhá moderními online metodami a student tudíž nikde jezdit nemusí.

 • Během studia budou institutem organizována různá nadstavbová setkání a semináře. Účast na nich však není povinná.

Je možné školné uhradit ve splátkách?
 • Ano, splátky školeného jsou možné. Pokud byste chtěli školné platit ve splátkách, tak nám tuto informaci sdělte při podávání přihlášky a určitě nalezneme optimální finanční model, který Vám bude vyhovovat. Před ukončením studia a předáním diplomu musí mít student své finanční závazky vůči institutu zcela vyrovnány.

 • Pokud byste chtěli řešit platbu školného prostřednictvím půjčky od banky, tak Vám můžeme pomoci prostřednictvím banky ČSOB, která s námi úzce spolupracuje a na financování našich studentů jsme s ní domluveni.

Platí se kromě školného ještě nějaké poplatky?
 • Ne, student platí pouze jeden stanovený poplatek za studium, který kryje všechny související náklady studia.

Co musí splňovat seminární práce a disertační práce?
 • V rámci každého výukového bloku musí student zpracovat pod metodickým vedením přiděleného lektora seminární práci na odsouhlasené téma, kdy touto prací má student prokázat pochopení probíraného tématu, schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na řešení konkrétního problému a rovněž i orientaci v odborné literatuře. Při zahájení studia každý student obdrží interní dokument Tvorba seminárních prací, kde jsou přesně formulovány formální i obsahové požadavky kladené na seminární práce.

 • Disertační práce představuje završení studia a student má v této obsáhlejší práci, kterou píše v předepsané šabloně, prokázat schopnost aplikace získaných poznatků na řešení konkrétního praktického úkolu. Zvolené téma disertační práce musí být schváleno přiděleným lektorem a práce musí splňovat formální i obsahové náležitosti, které jsou definovány v interním dokumentu Tvorba disertační práce, který student rovněž obdrží při zahájení studia.

Získám absolvováním vzdělávacího programu akademický titul?
 • Dle současné legislativy, zejm. zákona o vysokých školách, se získané tituly (např. BBA, MBA, LLM apod.) nepovažují za akademické tituly, ale za tituly profesní, které jsou však v manažerské praxi celosvětově uznávány a dokládají získání vrcholných znalostí z daného oboru.

 • Získáním profesního titulu nepochybně vzroste Vaše hodnota na trhu práce a tento titul se stane pozitivním nástrojem v akceleraci Vaší profesní kariéry.