LLM
Master of Laws

Vzdělávací program LLM je tradiční a uznávaný model studia, který je primárně zaměřen na oblast práva. Studium rozšiřuje právní znalosti nejen studentům přímo s právnickým vzděláním, ale i těm, kteří v rámci své pracovní činnosti musí řešit i otázky týkající se práva a potřebují získat o právu detailnější a ucelenější informace. 

LLM = kvalifikační standard v oblasti práva

PROGRAMY:

 

PRÁVNÍ SPECIALISTA

(PRÁVNÍ, ÚSTAVNÍ A PRACOVNÍ ZÁKLADY)

Tento program je určen především pro absolventy neprávnických oborů, kteří ve své praxi aplikují právo

a potřebují získat o právu detailnější a ucelenější informace. 

PŘEDMĚTY:

 • ZÁKLADY TEORIE PRÁVA - (zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů)

 • ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ČESKÉ REPUBLIKY – (zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy)

 • ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA(zejm. občanské právo, pracovní právo)

 • ZÁKLADY VEŘEJNÉHO PRÁVA - (zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo)

 • PRÁVO EVROPSKÉ UNIE - (zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost)

PRÁVNÍ SPECIALISTA V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Tento program je určen především pro osoby, které se již pohybují ve světě nemovitostí nebo o tom uvažují.

PŘEDMĚTY:

 • AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. objasnění pojmů věc movitá, nemovitá, stavba, součást věci a její příslušenství, neoprávněná stavba, právo stavby, nabytí vlastnického práva, věcná břemena,  významný  právní  dualismus  ve  vztahu

        k předchozímu občanskému zákoníku)

 • PRÁVNÍ ÚPRAVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ – zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (zejm. obsah katastru, typy zápisů)

 • OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

 •  

 • DAŇOVÉ ASPEKTY - Věci související s vlastnictvím a převodem nemovitostí.

 

PRÁVNÍ SPECIALISTA V OBLASTI DELIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Tento program je určen především pro osoby zabývající se ve své praxi trestním nebo přestupkovým právem.

PŘEDMĚTY:

 • ÚSTAVNÍ ZÁKLAD ČESKÉ REPUBLIKY - ve vztahu k deliktní odpovědnosti včetně právní úpravy ochrany lidských práv

 • TRESTNÍ ZÁKONÍK A TRESTNÍ ŘÁD – s exkurzem do oblasti kriminalistiky a kriminologie

 • SPRÁVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST - se zaměřením na trestání za přestupky a jiné správní delikty