MBA

Master of Business Administration

 

Vzdělávací program MBA představuje druhý stupeň manažerského vzdělávání a kontinuálně navazuje na kurikula programu BBA. Programy MBA poskytují rozmanitější možnosti a širší prostor pro absolventy klasických škol s praxí, kteří chtějí získat nové vědomosti a dále si rozšířit své dosavadní praktické zkušenosti. 

V programech MBA je zahrnuto několik klíčových oblastí včetně problematiky lidských zdrojů, psychologie, time managementu, ekonomie, financí aj. Všechny tyto oblasti předurčují absolventy MBA k výkonu středních či dokonce vyšších manažerských funkcí, a to jak v korporátním, tak i ve veřejném sektoru. Po ukončení MBA programu absolventi většinou velmi rychle získají řadu zajímavých příležitostí jak se nově uplatnit a nechat vyniknout svoje nabyté schopnosti.

​MBA = standard vrcholových manažerů

PROGRAMY:

BEZPEČNOST A OCHRANA A OBYVATELSTVA

Absolvent studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

 

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • BEZPEČNOST STÁTU A OCHRANA OBYVATELSTVA – student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.

BUSINESS INTELLIGENCE

V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací a schopností analytického myšlení pro potřeby zaměstnavatele.

 

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • BUSINESS INTELLIGENCE – student si  osvojí   schopnosti   analytického   myšlení   a   kritického   myšlení   k   vyhledávání   „validních“   informaci

       z otevřených zdrojů a svými schopnostmi bude schopen provádět analýzy trhu, společností, výrobků apod.

MARKETING A MANAGEMENT

Absolvent studijního programu Marketing a management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí

v oblasti marketingu a managementu.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • MANAGER CEO – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.

 

MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE

Absolvent studijního programu Manažerská psychologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí

v oblasti vedení lidí a uplatňování zásad psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE – student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

 

LEADERSHIP

Program Leadership poskytuje studentům prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera. Studenti tak získají cenné znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností včetně poznatků týkajících se marketingové komunikace, mezinárodního obchodu či obchodního práva.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní program je doplněn o studie z oblasti marketingové komunikace, mezinárodního obchodu či obchodního práva.

 • LEADERSHIP A TEAMOVÁ PRÁCE – co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jak můžeme charakterizovat PERFORM tým? Co má vliv na týmovou produktivitu a morálku? Jaká je role lídra v týmu? Cílem předmětu je inspirovat studenty, podpořit je v hledání odpovědí na zmíněné otázky, a v neposlední řadě jim nabídnout techniky pro práci s vlastním týmem.

 

MANAGEMENT VE ŠKOLSTVÍ

Absolvent studijního programu Management ve školství je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu v prostředí školských zařízení.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management ve školství. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • MANAGER CEO – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu ve školství, a to s akcentováním významu ve vedení lidí, týmové spolupráce a rozhodovacím procesu z pozice vedoucího pracovníka.

 

ENVIRONMENTAL MANAGER

Absolvent studijního programu Environmental Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí

v oblasti marketingu, managementu a environmental problematiky.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a vztahu k ochraně životního prostředí.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management obsahující aspekty environmentální problematiky. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti v rámci ČR.

 • eMANAGER – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce v environmentální problematice. Dále si osvojí poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a vztahu k ochraně životního prostředí, aplikace Green Deal v České republice a EU.

 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Vzdělávání dospělých je celoživotní proces. Absolvent studijního programu vzdělávání dospělých je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení a edukaci vzdělávání dospělých.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a ve vztahu k edukační rovině jedinců.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • MANAGER PEDAGOG – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu pedagogické činnosti, vedení výuky, tvorbu kurikula, schopnosti vést pedagogický proces do zdárného konce se zaměřením na edukační specifika.

 

OSINT MANAGER – OPEN SOURCES

Absolvent studijního programu OSINT Manager open sources je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon   manažerských   funkcí

v oblasti marketingu, managementu se zaměřením na vyhledávání a zpracování informací z otevřených zdrojů. Pojem OSINT (Open Source Intelligence) neboli Zpravodajství z otevřených zdrojů je oblast zabývající se sběrem, zpracováním a analyzováním údajů a informací z volně dostupných zdrojů.

 

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik OSINT (Open Sources Intelliegence).

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management v oblasti vyhledávání a zpracování informací s konotací na OSINT.

 • OSINT MANAGER – studijní modul nabízí metody a nástroje OSINT a jejich aplikací pro potřeby pro výkon managerské funkce. OSINT označuje proces zpracování informací z otevřených zdrojů (OSIF / OSINF). Zpracování zahrnuje analýzu, třídění a ověřování informací. Pro zpracování dat v rámci OSINT je požíván zpravodajský, resp. OSINT cyklus. Výstupem OSINT analýzy je výstup s významnou přidanou hodnotou (např. analýza určité situace, hledání trendů, objevování vazeb mezi subjekty apod.)

HUMAN RESOURSES MANAGER

Absolvent studijního programu Human Resources Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí

v oblasti marketingu a managementu se zaměřením na lidské zdroje.

 

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a vedení lidí.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management, vedení společnosti se zaměřením na leadership ve společnosti.

 • HR MANAGER – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu práce s lidskými zdroji, kde je HR Manager (Manažer lidských zdrojů) – zodpovědný za zavádění, nastavování, aktualizaci, rozvoj HR procesů, strategií, metodiky a pravidel ve společnosti. Je odpovědný za zastřešení procesu náboru, marketingu, managementu s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Ve firmě má kromě náboru na starosti adaptační proces zaměstnanců, tréninkové a vzdělávací plány, motivační systémy a systémy odměňování, rozvoje, hodnocení zaměstnanců - je tedy generalisticky zaměřen. Všechny tyto kompetence si v rámci studia student osvojí a bude tyto dovednosti schopen aplikovat do své činnosti při výkonu svého povolání, zaměstnání či podnikání.

FINANCIAL MANAGER

Absolvent studijního programu Financial Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu se specifickým zaměřením na finanční oblast.

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce se zaměřením na finanční správu a samosprávu.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management s ohledem na specializaci finančního procesu a finančních aspektů.

 • FINANCIAL MANAGER – studijní předmět nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu a student zejména získá vhled do procesu finanční problematiky z pohledu soukromých subjektů, ale i státních podniků, národních i nadnárodních korporací apod.

 

MANAGER OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Absolvent studijního programu Manager ochrany kritické infrastruktury je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací a je schopen vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu.

 

PŘEDMĚTY:

 • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

 • STRATEGICKÝ MANEGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

 • KRIZOVÝ MANAGEMENT – student bude seznámen s teoretickými východisky  problematiky  na  úseku  bezpečnosti  státu  a  ochrany  obyvatelstva

      a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení  České  republiky   jako   mezinárodního hráče na poli bezpečnosti

      státu a ochrany obyvatelstva. Studen si osvojí dovednosti vyhodnocovat a  analyzovat  hrozby  pro  kritickou  infrastrukturu.  Dále v  rámci  specializace

      bude student seznámen s principy rozhodovacího procesu krizového managera  a analýzou hodnocení  případných rizik s maximální měrou eliminace

      a dopadů na kritickou infrastrukturu.