MPA

Master of Public Administration

Vzdělávací program MPA je určen zejména pracovníkům státní správy a samosprávy, kteří vykovávají vedoucí funkce nebo na ně aspirují. Tento program je také velmi vhodný pro politiky, a to na všech úrovních řízení. Vzdělávací program nabízí promyšlený systém vzdělávání sestavený na základě reálných potřeb vedoucích úřadů s možností výměny praktických zkušeností, sdílení dobré praxe a řešení modelových situací pro výkon manažerské činnosti v oblasti veřejné správy.

 

Díky široce uplatnitelnému obsahu vzdělávacího programu je studium MPA vhodné i pro všechny ostatní zájemce, kteří se chtějí v oblasti veřejné správy orientovat nebo se připravují na úřednickou zkoušku.

MPA = značka kvalitního úředníka

PROGRAMY:

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Absolvent studijního programu Veřejná správa a samospráva je vybaven znalostmi a dovednostmi

umožňujícími efektivní výkon veřejné správy a samosprávy.

PŘEDMĚTY:

  • PRINCIPY VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEJÍ PRÁVNÍ ZÁKLADY - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce

        a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

  • MANEGEMENT VEŘEJNÉ SPRÁVY - MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – student získá managerské kompetence při řízení veřejné správy

      a managerské dovednosti (leadershipu).

  • EKONOMIKA VEŘEJNÉ SPRÁVYstudent si osvojí kompetence při správě veřejných financí a financování veřejné správy.

BEZPEČNOST A OCHRANA A OBYVATELSTVA

Absolvent studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí  v  oblasti  bezpečnosti  státu  a  ochrany  obyvatelstva  a  je  vybaven  znalostmi   a   dovednostmi  umožňujícími  efektivní   výkon   veřejné   správy

a samosprávy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací a je schopen vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu.

 

PŘEDMĚTY:

  • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

  • STRATEGICKÝ MANAGEMENT – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

  • BEZPEČNOST STÁTU A OCHRANA OBYVATELSTVAstudent bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. Studen si osvojí  dovednosti  vyhodnocovat  a  analyzovat  hrozby  pro  kritickou  infrastrukturu.  Dále

      v rámci specializace bude student seznámen s principy fungování eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci veřejné          správa a samosprávy.

MANAGER OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Absolvent studijního programu Manager ochrany kritické infrastruktury je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. V rámci studia je důraz kladen nejen na  osvojení  teoretických  poznatků,  ale  také  na  schopnost  samostatné   práce   s   odbornými

a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů  a  názorů,  aplikace  teoretických poznatků při řešení samostatných  seminárních prací

a je schopen vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu.

 

PŘEDMĚTY:

  • MANAGEMENT - student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

  • STRATEGICKÝ MANAGEMENT – student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

  • KRIZOVÝ MANAGEMENT – student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky  na  úseku   bezpečnosti  státu  a  ochrany  obyvatelstva

      a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky  jako  mezinárodního hráče  na  poli  bezpečnosti        státu a ochrany obyvatelstva. Studen si osvojí dovednosti vyhodnocovat a  analyzovat  hrozby  pro  kritickou  infrastrukturu.  Dále  v rámci specializace        bude student seznámen s principy rozhodovacího procesu krizového managera a analýzou hodnocení případných rizik s maximální měrou eliminace        a dopadů na kritickou infrastrukturu.