Informace o studiu

Vzhledem k různorodému zaměření členů realizačního týmu Cosmopolitan Institute a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety jsme schopni sestavit unikátní vzdělávací programy v mnoha zajímavých oblastech. 

Díky mnohaletým zkušenostem z podnikatelského světa, veřejné správy i akademického sektoru máme možnost do edukačního procesu zapojit významné osobnosti nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a umožnit tak našim studentům vzdělávat se od skutečně úspěšných a vzdělaných lidí.

Cosmopolitan Institute reflektuje požadavky moderní doby na kvalitní  edukační proces, který studentům přináší v praxi přímo aplikovatelné poznatky.

Našim studentům manažerských programů nabízíme kvalitní flexibilní on-line studium s nadstandardní péčí, které umožní osobní rozvoj, překonání vlastních vnitřních hranic, vhled do svého nitra, nastartování nové kariéry a saturaci vlastních potřeb.

Charakteristika studia

Zájemci o studium manažerských programů (BBA, MBA, MPA, MHA, MSA, LLM, MSc, Ed.D. a DBA) nemusí skládat přijímací zkoušky. Nezbytnou podmínkou je dosažení předepsaného stupně vzdělání, které však může být případně nahrazeno relevantní praxí. 

Studium je koncipováno jako on-line vzdělávání, tudíž studenti nemusí nikam dojíždět. Během studia bude Cosmopolitan Institute organizovat různá nadstavbová setkání a semináře, účast na nich však není povinná.

Studium je možno zahájit kdykoliv během roku a vlastní studium probíhá na základě Individuálního studijního plánu, který si student vytvoří společně s přiděleným lektorem dle svých časových možností. Lektor je studentovi k dispozici telefonicky, emailem či videokonferenčním hovorem dle individuální domluvy.

V průběhu studia bude student pod vedením lektora procházet obdržené studijní materiály, plnit uložené studijní povinnosti, zpracovávat zadané seminární práce a závěrečnou disertační práci.

Délka studia a jeho zakončení

Standardní délka studia ve všech vzdělávacích manažerských programech je 2 až 4 semestry. Tuto dobu studia však lze v individuálním případě přiměřeně zkrátit nebo prodloužit, a to rozhodnutím vedení Cosmopolitan Institute na základě žádosti studenta.

Pro úspěšné ukončení studia není zapotřebí skládat  zkoušky či testy. Studium je zakončeno po splnění povinností uložených lektorem a vypracování předepsaných seminárních prací kladným zhodnocením závěrečné disertační práce.

Diplom, titul a Klub absolventů

Úspěšnému studentovi je po ukončení studia vystaven Cosmopolitan Institute a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Diplom v českém a anglickém jazyce. Společně s diplomem bude absolventu vystaven oběma institucemi Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu, absolvované studijní předměty a téma disertační práce.

Úspěšný absolvent je poté oprávněn užívat dle absolvovaného studijního programu příslušný profesní titul BBA, MBA, MPA, MHA, MPH, MSA, LLM, LLD, MSc, DBA nebo Ed.D. Titul se uvádí za jménem. 

Absolventi Cosmopolitan Institute se mohou stát členy Klubu absolventů, který představuje velmi dobrou platformu pro další výměnu zkušeností mezi absolventy a současně může generovat i velmi zajímavé obchodní či pracovní příležitosti.