Profesně vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání a studia managementu a leadershipu. Cílem programu DBA je rozvoj pokročilých manažerských schopností a dovedností s důrazem na strategická rozhodnutí, procesy a inovativní řešení. Studium programu DBA je určeno primárně pro absolventy programu MBA (Master of Business Administration) a absolventy vysokoškolského vzdělání 2. stupně (Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici. Pro tento studijní modul je charakteristický velkou volností při výběru studijních předmětů, který je zaměřen na osobní rozvoj a individuální formy vzdělávání. Úspěšné absolvování opravňuje k užívání mezinárodně uznávaného profesního titulu DBA uváděné za jménem.

DBA = nejvyšší úroveň moderních manažerů

Cena manažerského programu DBA od 59 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 49 900 Kč

Specializace

Řízení lidských zdrojů (HR)
Studentovi je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho konkrétních potřeb.

Business inteligence
Absolvent studijního programu Business intelligence je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, analytické myšlení, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Business intelligence

Student si osvojí schopnosti analytického a kritického myšlení k vyhledávání „validních“ informaci z otevřených zdrojů a svými schopnostmi bude schopen provádět analýzy trhu, společností, výrobků apod.