Edukace třetího věku

V rámci celoživotního vzdělávání se v Cosmopolitan Institute zaměřujeme i na vzdělávání seniorů, pro které nabízíme vzdělávací program BBA (Bachelor of Business Administration) ve specializaci Mediální gramotnost.

Obecné informace

Naše nabídka dalšího vzdělávání pro seniory je zaměřena na rozšiřování znalostí  v oblasti mediální gramotnosti. Ke studiu E3V se mohou přihlásit nejen absolventi vysoké školy, ale i ti, kteří na vysoké škole nikdy nestudovali. Celoživotní vzdělávání získává nový rozměr.

E3V má kromě edukačního významu i výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

Podstata E3V

 • jde o jednu z možností zkvalitnění života seniorů a efektivního využití volného času

 • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů

 • zpřístupňuje vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj

Podmínky přijetí

E3V je program profesního celoživotního vzdělávání určený primárně pro seniory. Přihlásit se do něj mohou zájemci, kteří již dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu i občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát studenty E3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci starší 50 let mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

 • přihlásit se může každý (přednost však mají ti, kterým již byl přiznán nárok na starobní důchod)

 • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech však postačuje i základní vzdělání)

 • absolvent E3V nezíská klasický akademický titul, ale profesní titul BBA (Bachelor of Business Administration), který je oprávněn používat za svým jménem

Poplatek za vzdělávací program

Cena vzdělávacího programu je od 19 900 Kč (cena je včetně DPH).

Podmínkou přijetí je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení poplatku za vzdělávací program. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren. Student E3V není studentem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Vzdělávání na E3V má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, profesní přípravy a po úspěšném ukončení vzniká absolventi nárok na profesní titul BBA uváděný za jménem (např. Jan NOVÁK, BBA).

Informace ke studiu a jeho zakončení

Vzdělávací program: BBA Specializace: Mediální gramotnost

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují efektivní práci s komunikačními prostředky, jako je notebook, chytrý telefon, tablet apod. v rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných dílčích úkolů.

Předměty

 • Základy mediální gramotnosti

  • Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska v obsluze webových domén, psaní mailu, tisku a základní obsluhy moderních komunikačních prostředků.

 • Cyber kriminalita

  • Student si osvojí především teoretickou podstatu internetové kriminality, bude proškolen, jak se proti takovému chování účinně bránit, jak se chovat při přijetí podezřelých mailů, ukotví si zásady ochrany proti virtuálnímu zneužití cizí osobou na internetu.

 • Základy ICT

  • Student bude seznámen se všemi moderními komunikačními technologiemi, jako jsou (PC, chytrý telefon, tablet apod.)

Podmínkou absolvování programu E3V je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z nich je i prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

Posluchači, kteří splní požadované podmínky (vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 stran, příp. úspěšné složení testu), získají profesní titul BBA, který jsou oprávněni používat za jménem.