Program LL.M. je tradičním a uznávaným modelem studia zaměřeným především na právo a související manažerské dovednosti. Studium rozšiřuje právní znalosti nejen pro studenty s přímým právním vzděláním, ale i pro ty, kteří se v rámci své práce setkávají s právními otázkami a potřebují získat podrobnější a komplexnější informace o právu.

LL.M. = kvalifikační standard v oblasti práva

Cena manažerského programu LLM od 34 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 29 900 Kč

Specializace

Právní specialista
Tento program je určen pro studenty, kteří nemají přímo právnické vzdělání, ale ve své praxi aplikují právo a potřebují získat o právu detailnější a ucelenější informace. Vzdělávací program představuje průřezový exkurz do základních odvětví platného českého práva.

Předměty

Základy teorie práva

Zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů.​

Ústavní základy České republiky

Zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy.

Základy soukromého práva

Zejm. občanské právo, pracovní právo.

Základy veřejného práva

Zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo.​

Právo Evropské unie

Zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost.​

Právní specialista v oblasti nemovistostí
Tento program je určen především pro osoby, které se již pohybují ve světě nemovitostí nebo o tom uvažují. Program je tak velmi vhodný zejména pro pracovníky realitních kanceláří, odborné pracovníky obecních a městských úřadů či jiných orgánů veřejné správy.

Předměty

Aktuální právní úprava nemovitostí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. objasnění pojmů věc movitá, nemovitá, stavba, součást věci a její příslušenství, neoprávněná stavba, právo stavby, nabytí vlastnického práva, věcná břemena, významný právní dualismus v vztahu k předchozímu občanskému zákoníku)

Právní úpravou katastru nemovitostí

obsaženou v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (zejm. obsah katastru, typy zápisů

Oceňování nemovitostí

Daňové aspekty

Věci související s vlastnictvím a převodem nemovitostí.

Právní specialista v oblasti deliktní odpovědnosti
Tento program je určen především pro osoby zabývající se ve své praxi trestním nebo přestupkovým právem. Program je tak vhodný zejména pro příslušníky Policie ČR, obecní a městské strážníky, odborné pracovníky obecních a městských úřadů atd.

Předměty

Ústavní základy České republiky

Ve vztahu k deliktní odpovědnosti včetně právní úpravy ochrany lidských práv.

Trestní zákoník a trestní řád

S exkurzem do oblasti kriminalistiky a kriminologie.

Správněprávní odpovědnost

Se zaměřením na trestání za přestupky a jiné správní delikty​.