Vzdělávací program MBA představuje druhý stupeň manažerského vzdělávání a kontinuálně navazuje na kurikulum programu BBA. Programy MBA poskytují větší možnosti a širší prostor pro absolventy klasických škol s praxí, kteří chtějí získat nové znalosti a dále si rozšířit své praktické zkušenosti.

V programech MBA je zahrnuto několik klíčových oblastí včetně problematiky lidských zdrojů, psychologie, time managementu, ekonomie, financí a podobně. Všechny zmíněné oblasti předurčují absolventy MBA k výkonu středních, ba dokonce vyšších manažerských funkcí, a to jak v korporátním, tak ve veřejném sektoru. Po ukončení MBA programu absolventi obvykle velmi rychle získají řadu zajímavých příležitostí, jak se na nově uplatnit a nechat vyniknout své schopnosti.

MBA = standard vrcholových manažerů

Cena manažerského programu MBA od 34 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 29 900 Kč

Cílem modulů je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Absolventi se seznámí s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování sociálních služeb. Základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociální sféře, uživatelů a dalších subjektů.

Specializace

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Absolvent studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii

Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva

Student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.

Business intelligence
Absolvent studijního programu Business intelligence je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, analytické myšlení, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Business intelligence

Student si osvojí schopnosti analytického a kritického myšlení k vyhledávání „validních“ informaci z otevřených zdrojů a svými schopnostmi bude schopen provádět analýzy trhu, společností, výrobků apod.

Leadership

Program Leadership poskytuje studentům prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera. Studenti tak získají cenné znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností včetně poznatků týkajících se marketingové komunikace, mezinárodního obchodu či obchodního práva.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní program je doplněn o studie z oblasti marketingové komunikace, mezinárodního obchodu či obchodního práva.

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Leadership a teamová práce

Co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jak můžeme charakterizovat PERFORM tým? Co má vliv na týmovou produktivitu a morálku? Jaká je role lídra v týmu? Cílem předmětu je inspirovat studenty, podpořit je v hledání odpovědí na zmíněné otázky a v neposlední řadě jim nabídnout i techniky pro práci s vlastním týmem.

Management ve školství
Absolvent studijního programu Management ve školství je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu v prostředí školských zařízení.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii

Manager CEO

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu ve školství, a to s akcentováním významu ve vedení lidí, týmové spolupráce a rozhodovacím procesu z pozice vedoucího pracovníka.

Reality
Absolvent studijního programu Realitní management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon práce v rámci realitních kanceláří, developerských společností či jiných institucí, které se zabývají problematikou nemovitostí a realitního trhu.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Reality

Tento studijní předmět se zaměřuje na získání základních znalostí o realitním trhu a práci v oblasti nemovitostí. Studenti se dozví jak vést realitní kancelář, nabírat a hodnotit nemovitosti, provádět prodej a nákup nemovitostí a jak efektivně propagovat nabídky. Důraz bude kladen na praktické aspekty práce realitního makléře, včetně etiky a mezilidských dovedností. Kromě toho se studenti seznámí s investičními aspekty v nemovitostech a s tím, jak moderní technologie ovlivňují realitní trh. Celkově jim to umožní získat základní povědomí o této oblasti a připravit se na kariéru v realitním sektoru.

Financial Manager
Absolvent studijního programu Financial Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu se specifickým zaměřením na finanční oblast.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce se zaměřením na finanční správu.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management s ohledem na specifika finančního procesu.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii

Financial Manager

Studijní předmět nabízí teoreticko-metodický základ pro práci finančního manažera, kdy student získá vhled do procesu finanční problematiky z pohledu soukromých subjektů, ale i státních podniků, národních i nadnárodních korporací apod.

Sociální práce
Vzdělávací program komplexně postihuje problematiku řízení v sociálních organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace posluchači pochopí systém řízení v sociálních zařízeních a seznámí se s principy fungování sociální sféry nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou posluchači schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu sociálního zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především pro zástupce středního a vyššího managementu působící v sociální oblasti a sociálních organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti sociální péče.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko – praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii

Sociální péče

V rámci specializace se mimo managementu v sociální sféře studium zaměřuje také na ekonomiku v sociální oblasti a na právo v sociální oblasti. Jednotlivé moduly se zaměřují na lidské, materiální a finanční zdroje v sociální oblasti. Studenti se seznámí se základními pojmy ze sociální oblasti, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků sociální péče či měření produktivity a ekonomické efektivity sociálních služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování sociálních služeb. Cílem modulů je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Absolventi se seznámí s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování sociálních služeb. Základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociální sféře, uživatelů a dalších subjektů.

Politologie
Absolvent studijního programu Politologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti politiky. Seznámí se s politickou teorii a teorií mezinárodních vztahů, původně sociologií politiky. S oblastí politického marketingu, který se nás skrytě dotýká i mimo volební kampaně. V rámci studia se budeme zabývat popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko – praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii

Politologie

Studijní program bude dále teoreticky i prakticky koncipován dle samotného výběru specializace v tomto programu na úrovni komunální politiky, krajské a parlamentní politiky a politiky Evropské unie.

Marketing a management
Absolvent studijního programu Marketing a management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon řídících manažerských funkcí, a to jak v podnikatelském prostředí, tak ve veřejné správě.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii .

Manager CEO

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu, seznámí se předpoklady pro manažerkou práci a s tím spojenými klíčovými kompetencemi v dané funkci

Manažerská psychologie
Absolvent studijního programu Manažerská psychologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení lidí a uplatňování zásad psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.