Vzdělávací program MPA je určen především pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří zastávají nebo chtějí zastávat vedoucí pozice. Tento program je velmi vhodný i pro politiky na všech úrovních řízení. Vzdělávací program nabízí propracovaný systém vzdělávání založený na skutečných potřebách vedoucích pracovníků úřadů, s možností výměny praktických zkušeností, sdílení osvědčených postupů a řešení modelových situací při výkonu manažerských činností ve veřejné správě.

Díky široce použitelnému obsahu vzdělávacího programu je MPA vhodné i pro všechny ostatní, kteří se chtějí zorientovat v oblasti veřejné správy nebo se připravují na státní zkoušku.

MPA = znak kvalitního úředníka

Cena manažerského programu MPA od 59 900 Kč

Cena pro členy IZS a partnery s memorandem od 49 900 Kč

Specializace

Veřejná správa a samospráva
Absolvent studijního programu Veřejná správa a samospráva je vybaven širokými znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon státní správy a samosprávy.

Předměty

Principy veřejné správy a její právní základy

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce v oblasti veřejné správy a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě. ​

Management veřejné správy – manažerské dovednosti

Student získá managerské kompetence při řízení veřejné správy a managerské dovednosti (leadership).

Manažerská psychologie

student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Ekonomie veřejné správy

Student si osvojí kompetence při správě veřejných financí a financování veřejné správy.

Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva

Student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. Studen si osvojí dovednosti vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu. Dále v rámci specializace bude student seznámen s principy fungování eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci veřejné správa a samosprávy.