Co budete potřebovat za dokumenty:

 1. OP, PAS nebo jiný doklad totožnosti
 2. Diplom o nejvyšším dosaženém vzdělání
 3. Čestné prohlášení o praxi

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Proces přihlášení ke studiu:

 1. Vyplnění Přihlášky ke studiu – na webu
 2. Kontaktuje Vás studijní oddělení CIE
 3. Proběhne podpis Přihlášky ke studiu a Čestného prohlášení o praxi.
 4. Doložení potřebných dokumentů k přihlášení ke studiu.
 5. Studijní oddělení Vám zašle Smlouvu o studiu.
 6. Podpis Smlouvy o studiu s informacemi o platbě.
 7. Po přijetí platby vystavíme Imatrikulační list – potvrzení o studiu.
 8. Kontaktuje Vás přidělený lektor dle Vaší vybrané specializace.
 9. Zahájení studia.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Realizátor studia: Cosmopolitan Institute of Education, s. r. o.

  Základní údaje
  Adresa trvalého bydliště

  Korespondenční adresa

  (je li jiná než adresa trvalého bydliště)

  Nejvyšší dosažené vzdělání

  Prohlášení

  Uchazeč/ka tímto prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a že nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Uchazeč/ka odpovídá za správnost a pravdivost vyplněných údajů. Uchazeč/ka tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této přihlášce společností Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o., IČ: 09882588, se sídlem Moskevská 658/41, 460 01 Liberec (dále jen „Cosmopolitan Institute“). Tento souhlas uchazeč/ka uděluje pro všechny údaje obsažené v této přihlášce, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů spojených se zahájením studia a studiem. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovány výhradně pro účely přijetí uchazeče/uchazečky ke studiu, pro účely kontaktování uchazečů/uchazeček o studium zasíláním elektronických sdělení z důvodů sdělování informací týkajících se přijetí ke studiu a studiu. Sumarizované údaje z této přihlášky ke studiu mohou být použity Cosmopolitan Institute pro statistické údaje, pro vnitřní potřebu Cosmopolitan Institute v souladu se shora stanoveným účelem a pro účely povinností uložených zákonem. Cosmopolitan Institute prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby pracující s těmito údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

  Chcete u nás studovat? Potřebujete poradit?

  Zanechte nám kontakt