top of page

Športový manažment

Program BBA Športový Manažment je vhodný pre všetkých, ktorí chcú napredovať v kariére manažéra v oblasti športu a telesnej výchovy. Odborný vzdelávací program je navrhnutý tak, aby vás účinne pripravil na postup do vyšších riadiacich pozícií alebo na vstup do novej riadiacej funkcie. Cieľom programu je uplatniť súčasné trendy v športovom manažmente. Program ponúka predovšetkým kurzy so zameraním na vedúce a riadiace funkcie v spoločnostiach v sektore športového podnikania na národnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré absolventom umožnia budovať, zlepšovať a rozširovať služby poskytované v tomto sektore.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Športový manažment

Špecializácia Športový manažment poskytne študentom komplexný prehľad informácií, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v oblasti športu. V jednotlivých moduloch sa bude diskutovať o manažmente, práve, ekonómii, psychológii a ďalších disciplínach v kontexte športu. Nebude chýbať ani oblasť získavania dotácií a grantov, tvorby rozpočtov, tvorby vnútorných predpisov a štatútov rôznych športových inštitúcií. Úspešným absolvovaním štúdia BBA získate dôležité poznatky, strategickú perspektívu a rozšírite si vedomosti a nové informácie o podnikaní a manažmente v oblasti športu.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page