top of page

Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Absolvent študijného programu Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva je vybavený vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva. Štúdium kladie dôraz nielen na získanie teoretických vedomostí, ale aj na schopnosť samostatne pracovať s odbornými a dátovými zdrojmi, schopnosť vyvodzovať a formulovať vlastné závery a názory a aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení samostatných seminárnych prác.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Bezpečnosť štátu a ochrana obyvateľstva

Študent sa oboznámi s teoretickými východiskami problematiky v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva a jej praktickými aspektmi. Pozornosť sa venuje aj postaveniu konkrétneho štátu ako medzinárodného aktéra v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page