top of page

Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Absolvent študijného programu Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva je vybavený znalosťami umožňujúcimi efektívny výkon manažérskych funkcií v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva. V rámci štúdia je dôraz kladený nielen na osvojenie teoretických poznatkov, ale aj na schopnosť samostatnej práce s odbornými a dátovými zdrojmi, schopnosť dedukcie a formulácie vlastných záverov a názorov, aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení samostatných seminárnych prác.

Predmety

Študentovi je vytvorený individuálny vzdelávací plán podľa jeho konkrétnych potrieb.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page