top of page

Environmentálny manažér

Absolventi študijného programu Environmentálny manažér sú vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožňujú efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti marketingu, manažmentu a environmentálnej problematiky.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a poznatky o metódach a technikách manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe a vo vzťahu k ochrane životného prostredia. ​

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie vrátane aspektov environmentálnych otázok. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami v tejto oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni. ​

eManažér

Študent získa základné teoretické a praktické poznatky pre výkon manažérskych funkcií v oblasti životného prostredia. Okrem toho študent získa vedomosti v oblasti metód a techník manažérskej práce, a to tak v rovine medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe a vo vzťahu k ochrane životného prostredia, uplatňovaniu Zelenej dohody na úrovni národného štátu a Európskej únie. ​

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page