top of page

Financial Manažér

Absolventi študijného programu Financial Manažér sú vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožňujú efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti marketingu a manažmentu so špecifickým zameraním na finančnú oblasť.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické poznatky pre výkon manažérskych funkcií a znalosti metód a techník manažérskej práce so zameraním na finančnú správu.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie s ohľadom na špecifiká finančného procesu.

Financial Manažér

Predmet ponúka teoretický a metodologický základ pre prácu finančného manažéra, kde študent získa prehľad o procese riešenia finančných otázok z pohľadu súkromných subjektov, ale aj štátnych podnikov, národných a nadnárodných korporácií atď.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page