top of page

Human Resources Manažér

Absolventi študijného programu Human Resources Manažér sú vybavení vedomosťami a zručnosťami na efektívne vykonávanie manažérskych funkcií v oblasti marketingu a manažmentu so zameraním na ľudské zdroje.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí predovšetkým teoretickú podstatu strategického riadenia a bude vybavený metodickými zručnosťami pre strategický manažment, vedenie spoločnosti so zameraním na leadership v spoločnosti.

HR Manažér

Študijný modul ponúka teoretický a metodologický základ k téme práce s ľudskými zdrojmi, kde manažér ľudských zdrojov (HR manažér) zodpovedá za implementáciu, nastavenie, aktualizáciu a rozvoj personálnych procesov, stratégií, metodík a pravidiel v podniku. Je zodpovedný za zastrešujúci proces náboru, marketingu a riadenia s dôrazom na význam zákazníka, marketingového mixu a značky. V spoločnosti má na starosti okrem náboru zamestnancov aj proces adaptácie zamestnancov, plány školení a vzdelávania, systémy motivácie a odmeňovania, rozvoj, systémy hodnotenia zamestnancov - je teda orientovaný všeobecne. Všetky tieto kompetencie študent získa počas štúdia a bude schopný ich uplatniť pri výkone svojej profesie, v zamestnaní alebo v podnikaní.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page