top of page

Manažér ochrany kritickej infraštruktúry

Absolvent študijného programu Manažér ochrany kritickej infraštruktúry je vybavený vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi efektívny výkon riadiacich funkcií v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva a je vybavený vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi efektívny výkon štátnej správy a samosprávy. Štúdium kladie dôraz nielen na získanie teoretických vedomostí, ale aj na schopnosť samostatne pracovať s odbornými a dátovými zdrojmi, schopnosť vyvodzovať a formulovať vlastné závery a názory, aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení samostatných seminárnych prác a schopnosť vyhodnocovať a analyzovať hrozby pre kritickú infraštruktúru.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Krízový manažment

Študent sa oboznámi s teoretickými východiskami problematiky v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva a jej špecifickej organizácie v danom štáte. Pozornosť sa venuje aj postaveniu konkrétneho štátu ako medzinárodného aktéra v oblasti bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva. Študent získa zručnosti na hodnotenie a analýzu hrozieb pre kritickú infraštruktúru. Okrem toho sa študent v rámci špecializácie oboznámi s princípmi rozhodovacieho procesu krízového manažéra a analýzou hodnotenia potenciálnych rizík s maximálnou elimináciou a dopadom na kritickú infraštruktúru.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page