top of page

Manažerská psychológia

Absolventi študijného programu Manažérska psychológia sú vybavení vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi efektívne vykonávanie manažérskych funkcií v oblasti riadenia ľudí a uplatňovania psychologických princípov pri riadení podriadených, vedení podniku apod.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Manažerská psychológia

Študent si osvojí základy všeobecnej psychológie, formy vedenia, získa kompetencie pri tvorbe profilov jednotlivcov so zameraním na aplikovanú psychológiu.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page