top of page

Manažment vo vzdelávaní

Absolventi študijného programu Manažment vo vzdelávaní sú vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacích inštitúcií.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Manažér školského zariadenia

Študijný modul ponúka teoretický a metodologický základ témy marketingového riadenia vo vzdelávaní s dôrazom na význam riadenia ľudí, tímovej práce a rozhodovania z pozície manažéra vo vzdelávaní.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page