top of page

Management ve školství

Absolvent studijního programu Management ve školství je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu v prostředí školských zařízení.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manager školského zařízení

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu ve školství, a to s akcentováním významu v oblasti vedení lidí, týmové spolupráce a rozhodovacího procesu z pozice vedoucího pracovníka ve školství.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page