top of page

Manager ochrany kritické infrastruktury

Absolvent studijního programu Manager ochrany kritické infrastruktury je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací a schopnost vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Krizový management

Student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. Student si osvojí dovednosti vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu. Dále v rámci specializace bude student seznámen s principy rozhodovacího procesu krizového managera a analýzou hodnocení případných rizik s maximální měrou eliminace a dopadů na kritickou infrastrukturu.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page