top of page

Marketing a manažment

Absolventi študijného programu Marketing a manažment sú vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré umožňujú efektívne vykonávať manažérske funkcie v podnikateľskom prostredí, ako aj vo verejnej správe.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Manažér CEO

Študijný modul ponúka teoretický a metodologický základ témy marketingového manažmentu s dôrazom na význam zákazníka, marketingového mixu a značky. Študent sa tiež naučí špecifiká marketingového výskumu, oboznámi sa s predpokladmi pre manažérsku prácu a s tým súvisiacimi kľúčovými kompetenciami v danej funkcii.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page