top of page

OSINT Manažér open sources

Absolvent študijného programu OSINT Manažér open sources je vybavený vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti marketingu a manažmentu so zameraním na vyhľadávanie a spracovanie informácií z otvorených zdrojov. Pojem OSINT (Open Source Intelligence) alebo Open Source Intelligence je oblasť zaoberajúca sa zberom, spracovaním a analýzou údajov a informácií z voľne dostupných zdrojov.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické poznatky potrebné na výkon manažérskych funkcií a znalosti metód a techník OSINT (Open Sources Intelliegence).

Strategický manažment

Študent si osvojí najmä teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodické zručnosti pre strategické riadenie v oblasti vyhľadávania a spracovania informácií s konotáciami na OSINT.

OSINT Manažér

Študijný modul ponúka úvod do metód a nástrojov OSINT a ich aplikáciu pre potreby manažérskej funkcie. OSINT sa vzťahuje na proces spracovania informácií z otvorených zdrojov (OSIF/OSINF). Spracovanie zahŕňa analýzu, klasifikáciu a overovanie informácií. Spravodajský cyklus alebo cyklus OSINT sa používa na spracovanie údajov v rámci OSINT. Výstupom analýzy OSINT je výstup s významnou pridanou hodnotou (napr. analýza situácie, hľadanie trendov, odhaľovanie väzieb medzi subjektmi atď.).

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page