top of page

OSINT Manager open sources

Absolvent studijního programu OSINT Manager open sources je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu, managementu se zaměřením na vyhledávání a zpracování informací z otevřených zdrojů. Pojem OSINT (Open Source Intelligence) neboli Zpravodajství z otevřených zdrojů je oblast zabývající se sběrem, zpracováním a analýzou údajů a informací z volně dostupných zdrojů.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska nezbytná k výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik OSINT (Open Sources Intelliegence).

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management v oblasti vyhledávání a zpracování informací s konotací na OSINT.

OSINT Manager

Studijní modul nabízí seznámení s metodami a nástroji OSINT a jejich aplikací pro potřeby výkonu managerské funkce. OSINT označuje proces zpracování informací z otevřených zdrojů (OSIF / OSINF). Zpracování zahrnuje analýzu, třídění a ověřování informací. Pro zpracování dat v rámci OSINT je používán zpravodajský, resp. OSINT cyklus. Výstupem OSINT analýzy je výstup s významnou přidanou hodnotou (např. analýza určité situace, hledání trendů, objevování vazeb mezi subjekty apod.)

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page