top of page

Politológia

Absolventi študijného programu Politológia sú vybavení vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti verejnej politiky. Študent sa oboznámi s teóriou politiky a teóriou medzinárodných vzťahov - pôvodne sociológiou politiky. Oblasť politického marketingu, ktorá sa nás skryto dotýka aj mimo volebných kampaní. Budeme sa venovať opisu a hodnoteniu politických javov, ako sú fungovanie štátu a politického systému, mocenské organizácie a orgány, politické ideológie, význam a správanie verejnosti vo vzťahu k politike a medzinárodné vzťahy.

Štúdium kladie dôraz nielen na získanie teoretických vedomostí, ale aj na schopnosť samostatne pracovať s odbornými a dátovými zdrojmi, na schopnosť vyvodzovať a formulovať vlastné závery a názory a na aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení samostatných seminárnych prác.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Politológia

Študijný program bude ďalej teoreticky a prakticky koncipovaný podľa výberu špecializácie v tomto programe na úrovni komunálnej politiky, regionálnej a parlamentnej politiky a politiky Európskej únie.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page