top of page

Politologie

Absolvent studijního programu Politologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti politiky. Seznámí se s politickou teorii a teorií mezinárodních vztahů, původně sociologií politiky. S oblastí politického marketingu, který se nás skrytě dotýká i mimo volební kampaně. V rámci studia se budeme zabývat popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko - praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Politologie

Studijní program bude dále teoreticky i prakticky koncipován dle samotného výběru specializace v tomto programu na úrovni komunální politiky, krajské a parlamentní politiky a politiky Evropské unie.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page