top of page

Právní specialista

Tento program je určen pro studenty, kteří nemají přímo právnické vzdělání, ale ve své praxi aplikují právo a potřebují získat o právu detailnější a ucelenější informace. Vzdělávací program představuje průřezový exkurz do základních odvětví platného českého práva.

Předměty

Základy teorie práva

Zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů.​

Ústavní základy České republiky

Zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy.

Základy soukromého práva

Zejm. občanské právo, pracovní právo.

Základy veřejného práva

Zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo.

Právo Evropské unie

Zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page