top of page

Právny špecialista v oblasti deliktnej zodpovednosti

Tento program je určený predovšetkým pre osoby, ktoré vykonávajú trestné alebo priestupkové právo. Program je preto vhodný najmä pre policajtov, mestských strážnikov, odborných pracovníkov obecných úradov atď.

Predmety

Ústavné základy právneho poriadku

Vo vzťahu k deliktnej zodpovednosti vrátane právnej úpravy ochrany ľudských práv.

Trestná zodpovednosť

S exkurzom do oblasti kriminalistiky a kriminológie.

Správneprávna zodpovednosť

So zameraním na trestanie za priestupky a iné správne delikty.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page