top of page

Sociální práce

Vzdělávací program komplexně postihuje problematiku řízení v sociálních organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace posluchači pochopí systém řízení v sociálních zařízeních a seznámí se s principy fungování sociální sféry nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou posluchači schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu sociálního zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především pro zástupce středního a vyššího managementu působící v sociální oblasti a sociálních organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti sociální péče.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko - praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Sociální péče

V rámci specializace se mimo managementu v sociální sféře studium zaměřuje také na ekonomiku v sociální oblasti a na právo v sociální oblasti. Jednotlivé moduly se zaměřují na lidské, materiální a finanční zdroje v sociální oblasti. Studenti se seznámí se základními pojmy ze sociální oblasti, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků sociální péče či měření produktivity a ekonomické efektivity sociálních služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování sociálních služeb. Cílem modulů je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Absolventi se seznámí s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování sociálních služeb. Základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociální sféře, uživatelů a dalších subjektů.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page