top of page

Sociálna práca

Vzdelávací program Sociálna práca komplexne pokrýva problematiku riadenia v sociálnych organizáciách vrátane financovania, mechanizmov riadenia, plánovania projektov a riadenia ľudských zdrojov. V rámci tejto špecializácie študenti pochopia systém riadenia v sociálnych inštitúciách a oboznámia sa s princípmi fungovania sociálnej sféry nielen v českom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Po úspešnom absolvovaní špecializácie budú študenti schopní navrhnúť vhodnú organizačnú štruktúru sociálneho zariadenia, vypracovať vlastný model zvyšovania efektívnosti zariadenia, zaviesť vhodný systém riadenia alebo navrhnúť stratégiu a smerovanie organizácie. Táto špecializácia je určená predovšetkým pre zástupcov stredného a vyššieho manažmentu pracujúcich v sociálnej oblasti a v sociálnych organizáciách všetkých typov vlastníctva. Zároveň je vhodný aj pre manažérov alebo podnikateľov v oblasti sociálnej starostlivosti.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a znalosti metód a techník manažérskej práce, a to tak z hľadiska medziľudských vzťahov, ako aj vo vzťahu k vlastnej osobe.

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Sociálna práca

Okrem manažmentu v sociálnej sfére sa špecializácia zameriava aj na ekonomiku v sociálnej sfére a právo v sociálnej sfére. Jednotlivé moduly sú zamerané na ľudské, materiálne a finančné zdroje v sociálnej oblasti. Študenti sa oboznámia so základnými pojmami sociálnej oblasti, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania výsledkov sociálnej starostlivosti alebo merania produktivity a ekonomickej efektívnosti sociálnych služieb. Dozvedia sa tiež o zásadách riadenia nákladov a metodike oceňovania sociálnych služieb. Cieľom modulov je poskytnúť študentom vedomosti, ktoré môžu využiť v praxi. Absolventi sa oboznámia s právnou úpravou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnych služieb. Základné práva a povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnych pracovníkov, užívateľov a ďalších subjektov.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page