top of page

Sportovní funkcionář

Sportovní funkcionář

Absolventi studijního programu Sportovní funkcionář získají znalosti nejen z oblasti managementu a strategického managementu ve sportu, ale rovněž i komplexní pohled na pracovní činnost spojenou s řízením financí, provozu a celkového fungování sportovního klubu. Současní i budoucí sportovní funkcionáři tak získají užitečné nástroje, znalosti a strategie pro úspěšné zajištění dotací, řízení přestupů, pronájmů hřišť a efektivního financování klubu atd.

Studijní obor je připraven předními odborníky s prokazatelnou praxí a detailní znalostí sportovního prostředí, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni a studentovi přináší aktuální, v praxi přímo uplatnitelné nejnovější postupy a informace z dané problematiky.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko - praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Sportovní funkcionář

V rámci tohoto odborného předmětu jsou probírána mimo jiné tato témata:
1. Úvod do role sportovního funkcionáře:
- základní povinnosti a odpovědnosti sportovního funkcionáře
- důležitost řízení financí, provozu a celkového hospodaření klubu

2. Zajišťování financí pro klub:
- identifikace a využití různých zdrojů (dotace, sponzorství atd.)
- finanční plánování a rozpočtování
- právní a administrativní aspekty spojené s financováním

3. Řízení přestupů a pronájmů hřišť:
- proces přestupů hráčů: pravidla, termíny a dokumentace
- pronájem hřišť: smlouvy, technické aspekty
komunikace s městem/obcí
- etika a spravedlnost v řízení přestupů a pronájmů

4. Celkové fungování klubu a týmu:
- organizace týmu: role trenérů, hráčů a dalších členů klubu
- koordinace s různými oddíly a výbory klubu
- komunikace s rodiči, fanoušky a veřejností
- výživa a doping ve sportu

5. Praktické dovednosti pro sportovní funkcionáře:
- efektivní jednání s partnery a sponzory
- projektový management pro klíčové akce klubu (turnaje, akce, atd.)
- krizový management a řešení nečekaných situací

6. Trendy a inovace ve sportovním managementu:
- využití digitálních nástrojů pro řízení klubu a komunikaci
- nové přístupy k zajišťování financí a sponzorství
- udržitelnost a environmentální aspekty ve sportovním provozu

bottom of page