top of page

Sportovní manažer

Studijní program Sportovní funkcionář nabízí komplexní vzdělání v oblasti sportovního managementu a strategického managementu ve sportu. Absolventi získají důležité znalosti a dovednosti pro řízení financí, provozu a celkového fungování sportovních klubů. Program je navržen tak, aby poskytoval praktické nástroje a strategie pro zajištění dotací, efektivní řízení přestupů, pronájmů hřišť a financování klubů. Kurz je připraven předními odborníky s detailní znalostí sportovního prostředí a nabízí aktuální informace a postupy, uplatnitelné jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko - praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

V modulu Manažerská psychologie si studenti osvojí klíčové aspekty psychologických principů v managementu. Program zdůrazňuje význam psychologie pro efektivní řízení týmů a organizací ve sportovním kontextu. Studenti se naučí, jak psychologické teorie a techniky uplatnit pro lepší porozumění a řešení výzev v pracovním prostředí sportu. Tento modul kombinuje teoretické poznatky s praktickými aplikacemi, včetně analýzy případových studií zaměřených na manažerskou psychologii, aby studenti získali hlubší porozumění pro reálné situace ve sportovním managementu.

Marketing a PR

V rámci studijního modulu Marketing a PR se studenti seznámí s klíčovými principy a praktickými aspekty marketingu a public relations ve sportovním prostředí. Tento modul poskytne studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro efektivní marketingové a komunikační strategie v rámci sportovních organizací. Kromě toho je důraz kladen na výuku moderních trendů v oblasti sportovního marketingu a PR, včetně digitálních a sociálních médií, a na rozvoj schopností pro kreativní a inovativní přístup k marketingu a PR ve sportu.

Právo a sport

Modul Právo a sport poskytuje studentům důkladný přehled právních aspektů a výzev v oblasti sportu. Studenti se naučí o základních právních principech, regulacích a legislativě, které ovlivňují sportovní průmysl a jeho organizace. Kurz zahrnuje témata jako sportovní smlouvy, práva na vysílání, ochrana značky a duševního vlastnictví, a řešení sporů ve sportu. Přes praktické případové studie získají studenti reálné znalosti a porozumění právním výzvám ve sportovním prostředí.

Strategické plánování

V modulu Strategické plánování se studenti seznámí s klíčovými koncepty a metodami strategického řízení aplikovaných ve sportovním prostředí. Tento kurz klade důraz na rozvoj schopností pro tvorbu a implementaci účinných strategických plánů, které jsou nezbytné pro úspěch a udržitelnost sportovních organizací. Studenti získají metodické dovednosti pro analýzu trhu, identifikaci příležitostí a výzev, a pro efektivní rozhodování. Modul je doplněn o případové studie, které pomáhají studentům lépe porozumět a aplikovat teoretickou podstatu strategického plánování v reálných situacích ve sportovním sektoru.

Týmové řízení a hráčský management

V modulu Týmové řízení a hráčský management se studenti naučí zásady a praktiky efektivního řízení sportovních týmů a managementu hráčů. Tento modul se zaměřuje na rozvoj dovedností potřebných pro úspěšné vedení týmů, správu hráčských kádrů, komunikaci s hráči a dalšími zainteresovanými stranami. Program pokrývá témata jako jsou motivace, řízení výkonu, a řešení konfliktů v týmech. Studenti se seznámí s nejlepšími praktikami a přístupy k hráčskému managementu, což je klíčové pro úspěch v moderním sportovním prostředí.

Krizové řízení a krizové plánování

V modulu Krizové řízení a krizové plánování se studenti naučí klíčové aspekty a metody pro efektivní zvládání krizových situací ve sportovním prostředí. Kurz se zaměřuje na vývoj dovedností pro identifikaci rizik, přípravu krizových plánů a strategií pro řešení krizí. Studenti se seznámí s postupy pro komunikaci v krizových situacích a získají praktické znalosti potřebné pro rychlou a efektivní reakci na neočekávané události, které mohou ohrozit plynulý chod sportovních organizací.

Ekonomie - finance

V modulu Ekonomie - finance se studenti seznámí s ekonomickými a finančními aspekty sportovního průmyslu. Kurz poskytuje důkladný přehled o finančním řízení, rozpočtování a ekonomických strategiích pro sportovní organizace. Studenti získají znalosti potřebné pro efektivní správu finančních zdrojů, analýzu finančních reportů a rozhodování o investicích ve sportovním sektoru. Tento modul je klíčový pro rozvoj schopností v oblasti financování a ekonomického plánování v rámci sportovních organizací.

Finanční management

V modulu Finanční management se studenti seznámí s klíčovými principy a postupy pro správu financí ve sportovních organizacích. Tento kurz se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti finančního plánování, rozpočtování, řízení zdrojů a finanční analýzy. Studenti se naučí, jak efektivně spravovat finanční prostředky sportovních klubů a organizací, včetně strategií pro financování, investice a řízení rizik. Modul nabízí praktické znalosti pro pochopení finančních výzev ve sportovním průmyslu.

Řízení organizace

V modulu Řízení organizace se studenti zaměří na klíčové aspekty efektivního řízení sportovních organizací. Kurz pokrývá témata jako strategické plánování, organizační struktura, řízení lidských zdrojů a operativní management. Studenti získají dovednosti a znalosti pro úspěšné vedení sportovních klubů a organizací, včetně vytváření a implementace organizačních strategií a politik, a efektivního řízení každodenních operací.

Obchod - sponzoring

V modulu Obchod - sponzoring se studenti zaměří na strategie a metody pro získávání a správu sponzorských vztahů ve sportovním prostředí. Kurz poskytne znalosti o tom, jak efektivně identifikovat a oslovit potenciální sponzory, vyjednávat smlouvy a spravovat sponzorské partnerství. Důraz je kladen na rozvoj dovedností pro vytváření vzájemně prospěšných vztahů mezi sportovními organizacemi a sponzory, a na využití sponzoringu jako nástroje pro zvyšování povědomí o značce a finanční podpory.

Komunikace

V modulu Komunikace se studenti seznámí s klíčovými aspekty efektivní komunikace ve sportovním prostředí. Kurz se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro úspěšnou interakci s různými zainteresovanými stranami, včetně médií, fanoušků, sponzorů a hráčů. Důraz je kladen na strategické komunikační plánování, krizovou komunikaci a využití digitálních a sociálních médií pro efektivní šíření zpráv a informací.

Psychologie

V modulu Psychologie se studenti zaměří na psychologické aspekty sportu a sportovního managementu. Program se věnuje významu psychologie pro rozvoj a motivaci sportovců, řízení týmů a komunikaci s hráči a dalšími zainteresovanými stranami. Kurz poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění psychologických principů ve sportovním prostředí, s důrazem na řešení konfliktů, rozvoj týmového ducha a efektivní komunikaci.

Mentoring

Modul Mentoring se zaměřuje na rozvoj dovedností pro efektivní mentoring a vedení v rámci sportovních organizací. Studenti se naučí, jak poskytovat podporu a vedení mladým talentům, zlepšovat jejich výkony a rozvíjet jejich kariéru. Kurz zdůrazňuje význam osobního rozvoje, komunikace a vytváření pozitivního vztahu mezi mentorem a mentee (svěřence).

Coaching

Modul Coaching se soustředí na vývoj a aplikaci dovedností potřebných pro efektivní trénování a vedení sportovců. Studenti se naučí techniky pro rozvoj schopností a výkonnosti sportovců, komunikaci s hráči a vytváření efektivních tréninkových plánů. Kurz klade důraz na kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sportovního coaching a vedení týmů.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page