Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

 • Pro přijetí do vzdělávacích programu BBA postačuje řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

 • V případě vzdělávacích programů MBA, MPA a LLM je podmínkou přijetí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni, popř. úspěšné absolvování profesního vzdělávacího programu BBA.

 • Pro přijetí do vzdělávacích programů DBA a MSc je zapotřebí mít vystudovanou vysokou školu v magisterském stupni, popř. být absolventem profesních vzdělávacích programů MBA, MPA nebo LLM.

 • Pokud zájemce o studium nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady a nemá vystudovánu vysokou školu, popř. neabsolvoval uvedené profesní vzdělání, tak MŮŽE BÝT PŘIJAT ke studiu na našem institutu, pokud doloží čestné prohlášení o adekvátní praxi v manažerské či obdobné funkci.

Je zapotřebí pro přijetí ke studiu absolvovat přijímací zkoušky?

 • Ne, všechny vzdělávací programy lze na našem institutu začít studovat bez přijímacích zkoušek.

Platí se za podání přihlášky ke studiu nějaký administrativní poplatek?

 • Ne, podání přihlášky je zcela zdarma a žádný poplatek související s přijetím ke studiu se neplatí.

Jak mohu podat přihlášku ke studiu?

 • Přihlášku je možno podat elektronicky přes naše webové stránky (více informací zde), poslat poštou na naši adresu anebo osobně předat v kanceláři naší společnosti na adrese Moskevská 658/41, 460 01 Liberec IV – Perštýn.

Jaký je další postup po zaslání přihlášky ke studiu?

 • Po obdržení přihlášky Vás bude ihned kontaktovat pracovník našeho institutu, který Vám potvrdí její přijetí. Současně s Vámi odstraní chyby, popř. doplní chybějící údaje v přihlášce.

 • Bezodkladně poté Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí a smlouva o studiu s detaily k platbě za studium.

 • Po doručení podepsané smlouvy o studiu a zaplacení školeného, popř. sjednané splátky, Vás bude neprodleně kontaktovat přidělený lektor, zašle Vám postupně studijní materiály a individuálně se spolu domluvíte na vlastním průběhu studia.

Jak dlouho trvá studium?

 • Standardní doba studia ve všech vzdělávacích programech je 6 měsíců. Tuto dobu lze však v individuálním případě přiměřeně zkrátit nebo prodloužit, a to rozhodnutím vedení institutu na základě žádosti studenta.

V jakém jazyce studium probíhá?

 • Studium primárně probíhá v českém jazyce. Výuka zahraničních studentů v angličtině, ruštině, němčině a polštině je zabezpečena.

 • Studenti ze zahraničí mohou své seminární práce nebo závěrečné disertační práce zpracovat ve svém národním jazyce.

 

 

Kdy studium začíná? Jsou nějak pevně stanoveny data zahájení?

 • Studium každého studenta ve všech vzdělávacích programech je zcela individuální. Ke studiu se můžete tedy přihlásit kdykoliv během roku a s vlastním studiem začnete po dohodě s lektorem, který Vám bude přidělen, dle Vašich možností.

 • S každým studentem je sepsán individuální vzdělávací plán, který reflektuje možnosti studenta při zachování podmínek průběhu vzdělávacího programu.

Jak studium probíhá?

 • Po splnění administrativních záležitostí spojených s přijetím ke studiu je Vám přidělen lektor, který Vás bude kontaktovat. Lektor Vám zašle elektronickou cestou skripta a další výukový materiál. Společně se domluvíte na způsobu vzájemné komunikace, aby to vyhovovalo Vašim časovým možnostem. Poté budete pod vedením lektora procházet studijní materiály, plnit uložené studijní povinnosti dle schváleného individuálního studijního plánu, zpracovávat zadanou seminární práci a závěrečnou disertační práci.

 • Lektor Vám bude k dispozici telefonicky, emailem či videokonferenčním hovorem dle Vaší individuální domluvy.

 • Studium je zakončeno úspěšným absolvováním povinných předmětů a schválením závěrečné disertační práce.

 

Je student povinen v rámci výuky někam dojíždět?

 • Ne, výuka probíhá moderními online metodami a student tudíž nikde jezdit nemusí.

 • Během studia budou institutem organizována různá nadstavbová setkání a semináře. Účast na nich však není povinná.

Je možné školné uhradit ve splátkách?

 • Ano, splátky školeného jsou možné. Pokud byste chtěli školné platit ve splátkách, tak nám tuto informaci sdělte při podávání přihlášky a určitě nalezneme optimální finanční model, který Vám bude vyhovovat. Před ukončením studia a předáním diplomu musí mít student své finanční závazky vůči institutu zcela vyrovnány.

 

Platí se kromě školného ještě nějaké poplatky?

 • Ne, v ceně školného je již vše zahrnuto.

Co musí splňovat seminární práce a disertační práce?

 • V rámci každého výukového bloku musí student zpracovat pod metodickým vedením přiděleného lektora seminární práci na odsouhlasené téma, kdy touto prací má student prokázat pochopení probíraného tématu, schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na řešení konkrétního problému a rovněž i orientaci v odborné literatuře. Při zahájení studia každý student obdrží interní dokument Tvorba seminárních prací, kde jsou přesně formulovány formální i obsahové požadavky kladené na seminární práce.

 

 • Disertační práce představuje završení studia a student má v této obsáhlejší práci, kterou píše v předepsané šabloně, prokázat schopnost aplikace získaných poznatků na řešení konkrétního praktického úkolu. Zvolené téma disertační práce musí být schváleno přiděleným lektorem a práce musí splňovat formální i obsahové náležitosti, které jsou definovány v interním dokumentu Tvorba disertační práce, který student rovněž obdrží při zahájení studia.

Získám absolvováním vzdělávacího programu akademický titul?

 • Dle současné legislativy, zejm. zákona o vysokých školách, se získané tituly (např. BBA, MBA, LLM apod.) nepovažují za akademické tituly, ale za tituly profesní, které jsou však v manažerské praxi celosvětově uznávány a dokládají získání vrcholných znalostí z daného oboru.

 • Získáním profesního titulu nepochybně vzroste Vaše hodnota na trhu práce a tento titul se stane pozitivním nástrojem v akceleraci Vaší profesní kariéry.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat, na každý dotaz Vám rádi  rychle odpovíme.