top of page

Přihláška

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Realizátor studia: Cosmopolitan Institute of Education, s. r. o.
Základní údaje
Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
(JE-LI JINÁ NEŽ ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Prohlášení

Uchazeč/ka tímto prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a že nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Uchazeč/ka odpovídá za správnost a pravdivost vyplněných údajů. Uchazeč/ka tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této přihlášce společností Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o., IČ: 09882588, se sídlem Moskevská 658/41, 460 01 Liberec (dále jen „Cosmopolitan Institute“). Tento souhlas uchazeč/ka uděluje pro všechny údaje obsažené v této přihlášce, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů spojených se zahájením studia a studiem. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovány výhradně pro účely přijetí uchazeče/uchazečky ke studiu, pro účely kontaktování uchazečů/uchazeček o studium zasíláním elektronických sdělení z důvodů sdělování informací týkajících se přijetí ke studiu a studiu. Sumarizované údaje z této přihlášky ke studiu mohou být použity Cosmopolitan Institute pro statistické údaje, pro vnitřní potřebu Cosmopolitan Institute v souladu se shora stanoveným účelem a pro účely povinností uložených zákonem. Cosmopolitan Institute prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby pracující s těmito údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Děkujeme za odeslání přihlášky

bottom of page